Images

KẾ HOẠCH và HÀNH ĐỘNG

KẾ HOẠCH HAY + KHÔNG HÀNH ĐỘNG = CHẲNG CÓ GÌ XẢY RA

GOOD PLANS + NO ACTION = NOTHING HAPPEN  20 years old I had a lot of plans 25 years old I just keep plans be plans 30 years old My plans are plans If no action, 60 years old I am, my plans still be plans  -> JUST ACTION My friend, please like to wish I am lucky in action. ThanksNăm 20 tuổi tôi nuôi trong mình rất nhiều kế hoạch

Năm 25 tuổi tôi thấy vui vì lập được nhiều kế hoạch tốt
Năm 30 tuổi các kế hoạch của tôi vẫn là kế hoạch
Lạy Chúa tôi, nếu không hành động thì năm 60 tuổi kế hoạch của tôi vẫn là kế hoạch và người ta sẽ khênh tôi cùng các kế hoạch ấy đi chôn.
HÀNH ĐỘNG THÔI!
Xin hãy cầu chúc cho tôi được may mắn để thực hiện thắng lợi các kế hoạch của cuộc đời. Cảm ơn nhiều

0 nhận xét :